Skip to main content

Kurzy slovenského posunkového jazyka (iba na objednávku)

Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich Vám ponúka kurzy slovenského posunkového jazyka rôzneho rozsahu a charakteru.

Na kurzoch slovenského posunkového jazyka školia Nepočujúci lektori, ktorí majú svoje overené metódy a pedagogické skúsenosti, ako Vás naučiť krásny jazyk slovenskej komunity Nepočujúcich a umožnia Vám komunikovať s Nepočujúcimi príbuznými, priateľmi, pedagógmi, kolegami, zákazníkmi, pacientmi, klientmi...

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sa snaží prostredníctvom kurzov slovenského posunkového jazyka, rozbúrať komunikačnú bariéru medzi počujúcimi a Nepočujúcimi. Snaží sa pomáhať širokej verejnosti vstúpiť do sveta kultúry Nepočujúcich.

Nebojte sa, príďte k nám, čakajú na Vás pekné zážitky.


Individuálne a skupinové kurzy

Individuálne a skupinové kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly od 1. až po 20. modul. Po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky. Po bezproblémovom ukončení kurzu by mal každý študent postúpiť do vyššieho modulu.

Pokiaľ študentovi alebo záujemcovi nevyhovuje žiadny z ponúkaných skupinových kurzov, je ponúkaný ďalší typ kurzu, a to individuálny. Čas, frekvencia a dĺžka výučby sa riadi podľa priania študenta.

Jeden modul má 30 vyučovacích hodín. Individuálne a skupinové kurzy prebiehajú:

 • 1x, 2x alebo 3x týždenne, čiže 2 vyučovacie hodiny (90 minút)/ 1 deň (alebo 2 dni resp. 3 dni) v týždni x 13 až 15 stretnutí (cca 2-3 mesiace).

Po absolvovaní záverečnej skúšky z každého modulu nadobudnú študenti diplom o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktorý bude dosiahnuté jazykové zručnosti potvrdzovať. Študent kurzu môže vykonať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.


Modulové vzdelávanie v oblasti výučby slovenského posunkového jazyka (SPJ)

Individuálne a skupinové kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly od 1. až po 20. Po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky.

Našou snahou na kurzoch slovenského posunkového jazyka je dodržiavať jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky, časti Európskeho jazykového portfólia. Spoločný európsky rámec rozoznáva ovládanie jazyka na 6 stupňoch. Každý stupeň je presne definovaný celkovo a zároveň vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam.

Uvedené kurzy slovenského posunkového jazyka – individuálneho a skupinového typu umožňujú študentom zvoliť si podľa ich aktuálnych kompetencií v slovenskom posunkovom jazyku jeden modul alebo skupinu modulov, ktorých absolvovanie vedie ku jazykovým kompetenčným stupňom A1, A2, B1 a B2.

Rozdelenie schopností pri jednotlivých úrovniach (celkový rozsah modulu: 600 hodín)

Prihláška

A1 – Úvodná úroveň, alebo oboznamujúca /120 hodín/

A1.1 (1. Modul)
/30 hodin/

A1.2 (2. Modul)
/30 hodin/

A1.3 (3. Modul)
/30 hodin/

A1.4 (4. Modul)
/30 hodin/

A2 – Stredná úroveň, alebo na prežitie /120 hodín/

A2.1 (5. Modul)
/30 hodin/

A2.3 (7. Modul)
/30 hodin/

A2.4 (8. Modul)
/30 hodin/

A2.2 (6. Modul)
/30 hodin/

Cyklus B1 – Základná úroveň /180 hodín/

B1.1 (9. Modul)
/30 hodin/

B1.2 (10. Modul)
/30 hodin/

B1.3 (11. Modul)
/30 hodin/

B1.4 (12. Modul)
/30 hodin/

B1.5 (13. Modul)
/30 hodin/

B1.6 (14. Modul)
/30 hodin/

Cyklus B2 – Pokročilá úroveň, alebo úroveň nezávislosti /180 hodín/

B2.1 (15. Modul)
/30 hodin/

B2.2 (16. Modul)
/30 hodin/

B2.3 (17. Modul)
/30 hodin/

B2.4 (18. Modul)
/30 hodin/

B2.5 (19. Modul)
/30 hodin/

B2.6 (20. Modul)
/30 hodin/


Pri bezproblémovom priebehu štúdia by mal študent každý modul postúpiť do vyššieho modulu. Po absolvovaní skúšky z každého modulu nadobudnú absolventi diplom o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré bude dosiahnuté jazykové zručnosti potvrdzovať.


Ako prebiehajú kurzy?

Kurzy prebiehajú formou online výučby pomocou aplikácie ZOOM v prípade ak sa situácia s pandémiou COVID-19 upokojí, môže sa realizovať osobne v kaviarni podľa dohody záujemca a lektora. V prípade individuálnej výučby je možné vzájomne dohodnúť na inú aplikáciu napr. cez Messenger alebo Skype alebo ďalšie.

Prihláška

Cenníky kurzov SPJ


Typ kurzu: Individuálny
 1. Počet osôb: 1 / pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 13 stretnutí / cena: 319 €
 2. Počet osôb: 2 / pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 14 stretnutí / cena: 259 €
 3. Počet osôb: 3 / pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 15 stretnutí / cena: 239 €
Typ kurzu: Skupinový
 1. Počet osôb: 4-7 / pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 15 stretnutí / cena: 220 €

Cenník obsahuje: kurzovné, úvodná hodina zabezpečená s tlmočníkom slovenského posunkového jazyka, vizuálny materiál, skúška a diplom.

Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 2 €.

Napr.:

 1. pri sume 220 €: 122 € (1. splátka) + 52 € (2. splátka) + 52 € (3. splátka) = 226 €
 2. pri sume 220 €: 122 € (1. splátka) + 102 € (2. splátka) = 224 €

Pri oneskorení platby splátky stanovené vo faktúre účtujeme za každý omeškaný deň 0,50 € poplatok navyše.

Konzultačné (individuálne) hodiny

Cena:

 1. 60 min - 18 €
 2. 90 min - 25 €
 3. 120 min - 30 €
 4. za každú ďalšiu polhodinku po 120 min. účtujeme - 5 €

Konzultačné hodiny sú určené pre osobu či osoby, ktoré by potrebovali radu, pomoc od nás, od členov občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, napr. o jazykovede posunkového jazyka, o výučbe slovenského posunkového jazyka na kurze a pod.

Prihláška

Podmienky účasti kurzu:

Prihlásenie na kurz a platba
 1. Prihlášky sa posielajú výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formuláru, ktorý nájdete vždy pri konkrétnom kurze. Tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať.
 2. Zaslanie prihlášky je záväzné.
 3. Po obdŕžaní záväznej prihlášky dostane záujemca emailovú správu spolu so zálohovou faktúrou v plnej výške v elektronickej forme, ktorú je potrebné uhradiť do 7 dní. Platbu je možné uhradiť prevodom cez bankový účet alebo vložením peňazí na účet v Slovenskej sporiteľni.
 4. Spolu so zálohovou faktúrou Vám zašleme aj presný harmonogram kurzov. Ostatné vytlačené doklady ku kurzu Vám budú odovzdané na mieste.
 5. V prípade, že svoju prihlášku odošle záujemca menej ako 7 dní pred začiatkom kurzu, je nutné realizovať platbu okamžite, najneskôr do 3 dní pred začatím kurzu.
 6. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenej dobe si organizátor vyhradzuje právo prihlášku zrušiť a uvoľniť miesto pre iného záujemcu (iba skupinový kurz).
 7. Aktuálny počet voľných miest bude zverejnený na stránke www.myslim.sk pri konkrétnom kurze, ak sa aj napriek tomu na kurz záväzne prihlási viac záujemcov a počet účastníkov už nie je možné z kapacitných dôvodov zvýšiť, prednosť majú skôr platiaci účastníci. Rozhodujúcim dňom je deň pripísania finančných prostriedkov na účet organizátora.

Storno poplatky
 1. Do 14 pracovných dní pred začiatkom kurzu bez poplatku.
 2. Do 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu 50% z uhradeného poplatku.
 3. Pri realizácii kurzu uhradené poplatky sa nevracajú.
 4. Stornovanie kurzu musí byť v písomnej forme a musí byť písomne potvrdené aj zo strany organizátora.
 5. V prípade preukázanej choroby (PN) je možné dohodnúť náhradný termín kurzu (nevzniká nárok na vrátenie poplatku).

Organizačné pokyny
 1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny dátumu konania, lektora alebo miesta konania z organizačných dôvodov celého kurzu. V takomto prípade majú účastníci nárok na vrátenie 100% uhradenej sumy.
 2. Zrušenie účasti na hodine musí byť oznámené lektorovi či riaditeľovi občianskemu združeniu 15 hodín pred začatím hodiny. V prípade, že sa neohlási dopredu, lektor má právo počítať ako za účasť hodín.
 3. V prípade nedostatočného obsadenia skupinového kurzu účastníkmi si organizátor vyhradzuje právo zmeniť na individuálne kurzy alebo zrušiť kurz. V takomto prípade sa zaväzuje vrátiť uhradené kurzovné v plnej výške.
 4. Ak účastník kurzu chce prerušiť kurz počas prebiehajúcej výučby, je potrebné to nahlásiť u riaditeľa organizácie najmenej 2 dni vopred. Dlhodobé prerušenie je možne do 3 mesiacoch inak prepadne celý kurz a účastník nemá nárok vrátiť kurzovné v plnej alebo polovičnej výške.
 5. Všetky zmeny budú oznámené telefonicky (Whatshapp, Viber, Messenger) alebo emailom.

Ochrana osobných údajov
 1. Účastník odoslaním záväznej objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré sám poskytol organizátorovi. Údaje nesmú byť poskytnuté tretej osobe.